Personvern

Personvernerklæring for Sven Kvia AS

Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hva vi gjør for å ivareta personvernet ditt. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

1. Rammene for vår behandling av personopplysninger
Personopplysningene dine behandles innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, samt denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, at vi kan behandle personopplysningene i medhold av lov, eller at vi har berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen – vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger?
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre kundeforholdet – for å oppfylle de forpliktelser vi og eventuelle samarbeidspartnere har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av tjenestene våre. Dette kan f.eks. være administrasjon av garantisaker, gjennomføring av verkstedsoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

3. Hvilke personopplysninger blir behandlet?
Vi vil for eksempel kunne behandle følgende personopplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, epost-adresse, kjøps-/salgsbetingelser, verkstedhistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt biler, teknisk informasjon om biler som har blitt solgt av Sven Kvia AS eller som har besøkt Sven Kvia AS sine verksteder, registreringsnummer og chassisnummer (VIN). Personnummer vil kun bli behandlet i den grad det er lovpålagt, eller for eksempel i forbindelse med forsikring eller finansiering. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare.

4. Mottakere av personopplysninger
Myndigheter:
Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav.

Databehandlere:
Vi benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.

Vi er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører, og databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at personopplysninger ikke kan overdras til andre.

Andre: Vi overfører i visse tilfeller personopplysninger til følgende kategorier av tredjeparter som vi samarbeider med: Bilprodusenter eller deres importører samt deres nærstående selskap eller samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

5. Informasjon om behandling av personopplysninger samlet inn gjennom bilens systemer
De fleste biler i dag inneholder teknologi som kan samle inn, registrere, sammenstille, lagre og/eller utlevere opplysninger – som til dels kan knyttes til enkeltpersoner. I den grad dette dreier seg om personopplysninger, gjelder personopplysningsloven med forskrifter for behandlingen av disse.

Ulike typer opplysninger som kan samles inn:

  • GPS/NAVIGASJONSSYSTEM: Dersom bilen har et navigasjonssystem, inneholder den GPS. Det betyr at det kan spores hvor bilen kjøres.
  • TELEFONOPPKOBLING: Dersom bilen har telefonoppkobling, vil dette innebære at bilens bevegelser kan spores gjennom GSM- og GPS-sporing, blant annet gjennom registreringer i telefonmaster.
  • ECALL: eCall er et nødanropssystem. Melding sendes automatisk til nærmeste alarmsentral for å tilrettelegge for rask bistand dersom bilen involveres i en trafikkulykke.
  • REGISTRERING AV KJØREMØNSTER: Mange biler kan registrere førerens kjøremønster på ulike vis, som fart, bremsemønster, akselerasjonsmønster, rattutslag, valg av kjøremodus og bruk av sikkerhetsbelte. Dette gjøres hovedsakelig av trafikksikkerhetshensyn og for at bilen skal kunne gi korrekte meldinger om behov for vedlikehold og reparasjoner, men også i produktutviklingsøyemed.
  • ANDRE TRAFIKKSIKKERHETSSYSTEMER: Dersom bilen har sikkerhetssystemer som nødbremsesystem, filvarsling, førerassistent/autonom kjøring og liknende, kan opplysninger fra disse systemene lagres i bilen.

Opplysningene kan ved noen tilfeller brukes til produktutvikling, diagnostisering, varsling av service-, garanti- og vedlikeholdsbehov. Behandling av bilens innsamlede personopplysninger vil kunne være nødvendig, tidsbesparende, kostnadsbesparende eller på annen måte hensiktsmessig for å sikre et best mulig resultat på verkstedarbeidet. Under enhver omstendighet skal behandlingen alltid være lovlig, rimelig og transparent.

6. Retten til innsyn og endring av personlig data
Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine personopplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).

Kontaktperson hos oss: georg.skjaeveland@kvia.no

Avslutte ditt samtykke
Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.

  • Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg i fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Sven Kvia AS.
  • Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord Kvia STOPP til 2012.

Selv om du har sagt at du ikke vil ha elektronisk markedsføring, vil du fremdeles kunne motta elektronisk informasjon i fra oss – men da kun relatert til eksisterende avtaler og kundeforhold.

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til: georg.skjaeveland@kvia.no

8. Endringer i personvernerklæringen
Sven Kvia AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Siste oppdaterte versjon vil alltid ligge ute på vårt nettsted: www.kvia.no/personvern

Sist oppdatert: 23.07.2018